نام و نام خانوادگی تخصص رزومه
 دکتر فروغ جعفری مشاوره فردی و خانواده دکتر فروغ جعفری روانشناس دکتر فروغ جعفری روانشناس
                  دکترسیده سمیرا مدنی روانشناس کودک و نوجوان دکتر سید سمیرا مدنی دکتر سید سمیرا مدنی
                       دکتر فاطمه صادقی روانشناس
دکتر ایران ذراتی روانشناس بالینی
                         وحید افشار مشاوره فردی و زوج درمانی وحیدافشار وحیدافشار
                     نسرین میرشفیعی مشاوره کودک و نوجوان نسرین میر شفیعی
                      سعیده تقوی روانشناس
                       حامد اکبری روانشناس بالینی

حامد اکبری

حامد اکبری

                       آسیه برجی روانشناس و مشاور
                    محمد علی شاه نظری مشاوره تحصیلی و شغلی

کارشناس ارشدمشاوره
مشاورتحصیلی – شغلی