سرکارخانم رزیتا ذبیحی
دکتری روانشناسی تربیتی
استادیار دانشگاه