دکتر فروغ جعفری

سرکارخانم دکتر فروغ جعفری

دکتری تخصصی   مشاوره – استادیار دانشگاه

روزهای ملاقات:  دوشنبه و چهارشنبه  از ساعت 2 عصر الی 8 شب

کلمات کلیدیدکتر فروغ جعفری ,بیوگرافی دکتر فروغ جعفری ,مطب ؟ دکتر فروغ جعفری, خانم دکتر جعفری روانشناس ,بیوگرافی فروغ جعفری ,مدیتیشن فروغ جعفری ,حال خوب دکتر فروغ جعفری, خانم دکتر جعفری روانپزشک, برنامه حال خوب فروغ جعفری

بسمه تعالی
سوابق علمی و پژوهشی دکترفروغ جعفری

نام و نام خانوادگی: فروغ جعفری نام پدر:محمد
سال تولد:1354 محل تولد: تهران
آدرس محل کار و تلفن همراه: تهران- خیابان شهران- خیابان یکم- نبش کوهسار،ادهمی-پالک160-واحد1-
تلفن:44322502
forugh_jafary@yahoo.com :ایمیل 09125447915:همراه تلفن
مدارک تحصیلی:
مدرک کارشناسی: روانشناسی کودکان استثنایی)دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی،1375)
مدرک کارشناسی ارشد: مشاوره خانواده)دانشگاه عالمه طباطبایی،1384)
مدرک دکتری: مشاوره )دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات،1389)
عناوین پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری:
عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:جعفری،فروغ)1384.)اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی پیش از ازدواج بر افزایش
رضایت زناشویی زوجین پس از ازدواج.پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره خانواده:دانشگاه عالمه طباطبایی.
عنوان پایان نامه دکتری: جعفری، فروغ)1389.)ارایه مدلی یکپارچه مبتنی بر تصویر بدن،معنای زندگی و باورهای
خودکارآمدی جهت افزایش کیفیت زندگی زنان یائسه.پایان نامه دکتری دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
سوابق علمی و پژوهشی:
ترجمه کتاب:
-ریموند، ریچموند)2011 .)معنویت در روانشناسی بالینی. ترجمه جعفری، فروغ؛ شاهمردی، شیرین)1396)تهران:
انتشارات علم
– رکمایر، ماری)2016 .)فرزندپروری توانمند محور. ترجمه جعفری، فروغ؛ حسنی پارسا، سمیرا؛ بابک، ندا و کرمانشاهی،
فاطمه)زیرچاپ(

-هالفورد،کیم)2004.)زوج درمانی کوتاه مدت. ترجمه تبریزی، مصطفی؛کاردانی، مژده ؛ جعفری، فروغ )1384. )تهران:
انتشارات فراروان.
تالیف کتاب:
– جعفری، فروغ. درمان توانمندمحور )نظریه و کاربرد روان درمانی مبتنی بر توانمندی های شخصیتی(.)1396 )تهران:
انتشارات علم
– جعفری، فروغ و زهراکار، کیانوش.)1394 )مشاوره خانواده)با تجدید نظر و اضافات(. تهران: انتشارات ارسباران
– جعفری، فروغ و زهراکار، کیانوش.)1389 )مشاوره خانواده.تهران:انتشارات ارسباران
– تبریزی،مصطفی؛دیباییان،شهرزاد؛جعفری، فروغ؛کاردانی، مژده)1385 .)فرهنگ توصیفی خانواده درمانی.
تهران:انتشارات فراروان.
مقالات علمی و پژوهشی
مقالات چاپ شده در مجالت:
– جعفری، فروغ و دانه کار، مونا.نقش تعدیل کننده نحوه گذراندن اوقات فراغت در رابطه بین تعارض کار- خانواده و
استرس ادراک شده در زنان شاغل در شهرداری منطقه 5(تحت داوری در فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی(
– جعفری، فروغ و یاری، الناز. رابطه ی راهبردهای مقابله ای معنوی با رشد پس از سانحه در بیماران مبتال به
سرطان)تحت داوری در مجله علوم پزشکی بابل(
– جعفری، فروغ)1393 .)انسان توانمند کیست؟ مجله توان یاب: سال 15 :شماره 11:54-12
– جعفری، فروغ؛ ذنوبیان، منیژه و نسیمی، منیره. )1393 .)رابطه بین تعارض کار- خانواده و راهبردهای مقابله ای در
کارمندان شهرداری. نشریه علمی پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی)دوره ششم، شماره 19 ،صفحه:23-9)
– هادیزاده، محمد هادی و جعفری، فروغ .)1392 .)اثربخشی درمان رفتاری شناختی بر کیفیت زندگی بیماران مبتال به
دیابت نوع 1 .فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مشاوره)جلد 12 ،شماره 7 ،صفحه: 131-114.

– بهزادی، علی؛ شهیدی، مهوش؛ فرخی، نورعلی و جعفری، فروغ.)1392 .)اثربخشی خنده درمانی کاتاریا بر میزان
افزایش سطح سلامت عمومی سالمندان مرد ساکن در آسایشگاه شهید هاشمی نژاد تهران. فصلنامه علمی- پژوهشی
پژوهش های مشاوره )جلد 12 ،شماره 7 ،صفحه: 20-5)
– جعفری، فروغ؛ هادیزاده، محمدهادی و نسیمی، منیره)1392 )اثربخشی معنویت درمانی به شیوه گروهی بر تصویر بدن
و امید دانشجویان دختر)مجله علمی پژوهشی زنان، حقوق و توسعه، جلد 2 ،شماره 4،ص ص:96-47)
– جعفری، فروغ. )1391)مقایسه اثربخشی خانواده درمانی سیستمی میلان و رفتار درمانی منطقی عاطفی الیس در
کاهش اختالالت روانی نوجوانان)فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مشاوره،جلد 11 ،شماره 41 ،بهار 91،ص ص:90-
.)71
-میرزمانی،سید محمود؛محمدی، ساناز؛ جعفری، فروغ.)1391 .)اثربخشی معنادرمانی بر کیفیت زندگی و سلامت روانی
معلمان شهرستان اسالمشهر.فصلنامه مشاوره و روان درمانی:12-5
– جعفری،فروغ. )1384.)اثر بخشی رویکرد خودنظم بخشی. نشریه پیام همدلی: دانشگاه عالمه طباطبایی:
16،10-12

– Forough Jafari. (under review). Complementary Character Strengths and its Role in
Psychological Intervention: An Analysis Review on Strengths-Based Therapy
– Mirshafii, N S and Jafari, F. (under review). Effectiveness of Strength-Based Counseling on
Self-Compassion and Future time perspective in Adolescences
– Kazem Beygi Barzi, Mahboobeh., & Jafari, Forough. (2016). Investigating the
Effectiveness of Positive Psychotherapy on the Quality of Life and Marital Conflicts of
Mothers who have Physical-motor handicapped Children (Ages 5 to 12, Tehran).
International Journal of Humanities and Cultural Studies,1-15.
– Ghanizadeh, Mehranoosh., & Jafari, Forough. (2016). Comparing the Belief in a Just
World for Self and Others and Moral Development in the Optimistic and Pessimistic
Individuals. International Journal of Advanced Biotechnology and Research: pp701-709

– Jafari, Forough. (2016). The role of Perception of God and Attitude to Death in
Psychological Well-being in students. International Journal of Humanities and Cultural
Studies,2125-2136.
– Jafari, Forough., Esmaiili, somaye. (2015). Comparison the relationship between body
image and spiritual intelligence in male and female students. Trends in life scienses:4(2):
24-33(ISI)
– Jafari, Forough., Esmaiili, somaye.(2014). Comparison of Critical Thinking and Spiritual
Intelligence among students (male and female) with positive and negative Body Image in college
students. The International Journal of Humanities & Social Studies, Vol 2 Issue 11, 127-134.(ISI)
-Jafari, Forough., Hadizadeh, mohammadhadi., Zabihi, Rozita., Ganji, Kamran. (2014).
The comparison of anxiety, depression and quality of life between pre-menopausal
women and post- menopausal women. Climacteric: 29:1-6.(ISI)
– Jafari, Forough., Esmaeili, Somayyeh.(2014).Comparison of Relation between Critical
Thinking and Spiritual Intelligent in Iranian Male and Female Students. The international
Journal of Humanities & Social Studies: Vol 2 Issue 11:127-134(ISI)
-Jafari, Forough, Afzali, Leila. (2013). Comparison of the effectiveness of four group
therapies in improving the quality of life in menopausal women. Przegląd
Menopauzalny(Menopause Review) , 3: 194–201.(ISI)
– Jafary, F., Farahbakhsh, K, Shafiabadi, A & Delavar, A. (2011). Quality of life and
menopause: developing a theoretical model based on meaning in life, self-efficacy
beliefs, and body image. Journal of aging& mental health, 15, 5, 630-637. (ISI)
مقاالت ارایه شده در کنفرانس ها:
– جعفری، فروغ. نقش تصور از خدا و نگرش به مرگ در تعهد زناشویی زنان.)1395 .)دومین همایش ملی سبک زندگی
و خانواده پایدار، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات

– جعفری، فروغ؛ نسیمی، منیره.)1393 .)اثربخشی معنویت درمانی بر افزایش تعهد زناشویی زنان. اولین همایش بین
المللی نقش معنویت و دین در ارتقای سالمت روان و بهزیستی روانشناختی، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات
– نسیمی، منیره؛ نوابی نژاد، شکوه و جعفری، فروغ.)1393 .)رابطه بین هوش معنوی و خوش بینی در دانشجویان.
هفتمین همایش سراسری بهداشت روانی دانشجویان:اصفهان
-جعفری ،فروغ؛نسیمی، منیره.) 1391 .)رابطه بین هوش معنوی و کیفیت زندگی؛ دوازدهمین کنفرانس انجمن مشاوره
ایران: کرمانشاه
– جعفری،فروغ. اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر معنای زندگی ، باورهای خودکارآمدی وتصویر بدن بر کیفیت زندگی
زنان یائسه. سومین کنگره پژوهش های روانشناسی بالینی ایران. تهران:1390
– جعفری، فروغ. مقایسه اثربخشی درمان سیستمی و درمان فردی در کاهش اختالالت روانی نوجوانان. نخستین
کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران. شیراز:1390.
– جعفری، فروغ. کیفیت زندگی زنان و یائسگی: تبیین چند عاملی جسمی.)1389 .)مجله زنان، حقوق، توسعه: مجله
مطالعات زنان: سال چهارم، شماره دوم:55-76(علمی پژوهشی(
– جعفری، فروغ)1388 .)اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر معنادرمانی و باورهای خودکار آمدی بر افزایش انگیزه
پیشرفت دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر.پنجمین همایش سراسری بهداشت روان دانشجویان:تهران
– Jafari, F. (2017). Characteristic Strengths: New perspective in psychology.
6thconference of Iranian psycho-researchers:” Individual, Society and Mental Health”. 21
and 22 October, Rotterdam, Netherlands.
– Jafari, F. (2016). Belief in Just World and Future Orientation in Women with the
Experience of Husband’s Infidelity: Spiritual/Religious Coping as a Mediator. 8
th
European Conference on Positive Psychology. Angers/ France June 28th – July 1st

– Jafary, F., Gholami, Sh. (2012). The comparison of the mental health in students with
high and low academic performance. 3 International Conference on New Trends in
Education and Their Implication. Antalya / Turkey April 26-28, 2012.
طرح های پژوهشی
-جعفری، فروغ)1389.)اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر معنادرمانی و باورهای خودکار آمدی بر افزایش انگیزه پیشرفت
دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر.طرح پژوهش :دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر
عضویت
– عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
– عضو انجمن مشاوره ایران
– عضو انجمن مطالعات زنان
– عضو انجمن بین المللی روانشناسی مثبت
سوابق اجرایی
– موسس و مدیر مرکز مشاوره اشتیاق)1396)-
– مدیریت گروه روانشناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر)1396)-
– عضو هیئت داوران دومین همایش ملی سبک زندگی و خانواده پایدار، تهران: دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و
تحقیقات)1395)
– عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی سبک زندگی. دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران)1393)
– دبیر اجرایی اولین همایش بین المللی مشاوره با رویکرد دین و معنویت جهت ارتقای سالمت روان و خوب زیستی
روانشناختی)1393)
– عضو کمیته علمی همایش بین المللی مشاوره با رویکرد دین و معنویت جهت ارتقای سالمت روان و خوب زیستی
روانشناختی)1393

– نماینده دانشگاه آزاد اسالمی در همایش بین المللی مشاوره با رویکرد دین و معنویت جهت ارتقای سالمت روان و خوب
زیستی روانشناختی)1393)
– عضو کارگروه فرهنگی دین و اخالق در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر از سال 1392
– عضو هیئت داوران فصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های مشاوره)1391-92)
– مدیریت گروه مشاوره دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر 92-91.
– دبیر اجرایی کمیته بین الملل انجمن مشاوره ایران)94 -1391)
– عضو هیئت داوران مجله فصلنامه مشاوره و روان درمانی)از سال 91 تا کنون(
– عضو کمیته علمی دوازدهمین کنفرانس انجمن مشاوره ایران)1391.)
– داور علمی دومین همایش دین و معنویت. تهران:1391.
– عضو شورای تحصیالت تکمیلی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر از سال 1391.
– عضو شورای پژوهشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر از سال 1391.
– عضو کمیته علمی اولین همایش خانواده امنیت و نیروی انتظامی. یزد:1391.
– عضو هیئت داوران مجله پژوهش های مشاوره )علمی پژوهشی()از سال 1390 تا کنون(.
– عضو کمیته بهسازی منابع انسانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر)1388.)
تقدیر نامه ها
– استاد نمونه فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر)1396)
– استاد نمونه دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر)1395)
– دبیر اجرایی اولین همایش بین المللی مشاوره با رویکرد دین و معنویت جهت ارتقای سالمت روان و خوب زیستی
روانشناختی)1393)
– مجری طرح احیای نقش مشاوره برای معلمان )طرح سراسری آزمایشی از طرف آموزش و پرورش(در منطقه 5
تهران)سال 1383)

سوابق شغلی
سوابق آموزشی در دانشگاه
– استادیاردانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر)از سال 85 تاکنون(
-تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات)از 1392 تا کنون(
– تدریس دروس روانشناسی در دانشگاه سوره)1388)
-تدریس در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرج)1388)
سایر سوابق شغلی
-مشاور دادگاه اطفال و نوجوانان شهرستان اسالمشهر)1395-به مدت 2 سال(
-کارشناس روانشناسی 16 برنامه تلویزیونی)حال خوب، شبکه سالمت()از سال1395 تا کنون(
– راهنمایی و مشاوره و داوری بیش از چهل پایان نامه کارشناسی ارشد)از سال 1389 تاکنون(.
-اشتغال به کار در دفتر خصوصی مشاوره)از1386تا کنون(
-برگزاری دوره 15 جلسه ای فنون مشاوره جهت مدیران پایه مدارس سالم)1394)
-برگزاری کارگاه راهبردهای مقابله با استرس معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر )مهر 1395)
-برگزاری کارگاه عشق و تاثیر آن بر ابعاد زندگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر)آبان 1394)
-برگزاری کارگاه توانمندسازی خود معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر)آبان 1394)
– برگزاری کارگاه رضایت از زندگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر )اردیبهشت1394)
-برگزاری کارگاه نظم روانی در زندگی معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر)آذر 1393)
– برگزاری کارگاه امید درمانی: معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر )آبان 1393)
-برگزاری کارگاه ارتباط موثر: معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر )مهر 93)
-برگزاری کارگاه پرورش خالقیت فردی و گروهی ، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر)خرداد 93)
-برگزاری کارگاه روش های ارتقای شادمانی در دانشگاه آزاد اسالمشهر)اردیبهشت1393)

– برگزاری کارگاه های مختلف در زمینه های مدیریت زمان،ابراز وجود، خود باوری، توانمند سازی، درمان مثبت
نگر،مدیریت و رهبری، شادمانی ، مقاله نویسی، مهارت های فرزند پروری، خیانت زناشویی و همچنین زوج درمانی)93-
)1385
-کارشناس علمی برنامه های روانشناسی صدا و سیما)طعم زندگی،مثبت من،اخبار شبکه خبر()1383-93)
-برگزاری کارگاه خیانت زناشویی: مرکز مشاوره نسل نواندیش)زمستان،1392 )
-برگزاری کارگاه مقاله نویسی)انجمن مشاوره ایران،پاییز 1392)
-برگزاری دوره مهارت های زندگی جهت کارمندان بانک توسعه صادرات)پاییز،1392)
– برگزاری 12دوره مدیریت هیجان برای کارمندان بانک پارسیان)1392)
– برگزاری دوره یک ساله مهارت های زندگی برای کارکنان بنیاد مسکن)1391-92)
– همکاری با موسسه مربیان 21 در برگزاری 43 دوره تعادل کار و زندگی و هوش هیجانی برای بانک ملت ) سال 92-
)91
– برگزاری دوره هوش هیجانی برای کارکنان مراکز بهداشتی سازمات تامین اجتماعی شهرستان بوشهر)1391)
– همکاری با موسسه مربیان 21 در برگزاری 18 دوره تعادل کار و زندگی و هوش هیجانی برای کارکنان بانک اقتصاد
نوین)1391.)
– مشاوره مرکز مشاوره آموزش و پرورش منطقه 5 تهران به مدت 6 ماه)1390)
– همکاری با موسسه اندیشه طالیی در برگزاری دوره های آموزشی کارکنان شرکت نفت و گاز)1390)
-برگزاری دوره های آموزشی مدیریت خالق جهت اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمشهر)1389.)
-برگزاری کارگاه )با موضوع های معنا درمانی، خالقیت، بهداشت روان و کودکان ایمن و نشاط اجتماعی( جهت مدیران و
مشاوران آموزش و پرورش)1389)
-مشاور روانشناسی دانشگاه غیر انتفاعی سوره)از سال 1384 تا1389)
– مشاوره دادگاه خانواده شماره 1تهران)سال1388.

همکاری با موسسه بهسازی صنایع جهت سخنرانی در صنایع و موسسات دولتی و غیر دولتی.)شرکت برق منطقه ای
استان گلستان و شرکت برق منطقه ای استان هرمزگان و برگزاری کارگاه جهت مدیران منابع انسانی موسسات دولتی و
غیر دولتی در سطح کشور()سال88-1387)
– همکاری با موسسه پیشگامان بهبود جهانی جهت سخنرانی در صنایع و موسسات دولتی و غیر دولتی. )برگزاری دوره
های مهارت های زندگی()سال1388)
-سابقه 12سال مشاوره در مراکز مشاوره خصوصی تحت نظارت سازمان ملی جوانان)مرکز مشاوره ماوا، مرکز مشاوره
روزبه،مرکز مشاوره هستی و مرکز مشاوره معین( )1381-87)
– سابقه مشاوره و سخنرانی به مدت 2 سال در فرهنگسراهای شهر تهران زیر نظر سازمان فرهنگی هنری شهرداری
)85-1383(تهران
فعالیت های داوطلبانه:
– مشارکت در برگزاری چهارمین دوره توانمندسازی جوانان)آذرماه 1393 ،انجمن رعد(
– مشارکت در برگزاری سومین دوره توانمندسازی جوانان)اردیبهشت ماه 1393 ،انجمن رعد(
-مشاوره در انجمن حمایت و یاری آسیب دیدگان اجتماعی)1381-82)

برای مشاوره و درمان با کلینیک اشتیاق تماس بگیرید

تهران -میدان ونک -خیابان ملاصدرا -بعد از خیابان شیراز- جنب بانک ملت ساختمان ملاصدرا پلاک 109 واحد 301

تلفن:88058254-021

021-88216947

09306938638

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 10 Average: 3.4]