رابطه سبک های عشق ورزی با رضایت زناشویی بین زنان دارای دلبستگی نا ایمن و ایمن 97-1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
اثربخشی آموزش تاب­آوری بر کاهش گرایش به مواد مخدر و ابراز وجود نوجوانان 97-1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
آسیب شناسی کیفیت زندگی دختران مبتلا به خود آزاری: مطالعه موردی 97-1396 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
اثر بخشی رواندرمانی مثبت گرا بر خشم و کیفیت زندگی زنان با تجربه خیانت، مراجعه کننده به بهزیستی مشهد 1395-96 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد الکترونیک

تأثیر آموزش مولفه‌های مثبت‌نگری بر کنترل خشم و گشودگی نسبت به تجربه در زنان 1395-96 دانشگاه آزاد اسلامی

واحد الکترونیک

تأثیر آموزش مهارت های وسعت بخشی تفکر با تأکید بر روش ادوارد دبونو (CORT) بر بهزیستی روانشناختی و مهارت حل مسئله در دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر 1395-96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
تاثیر آموزش والدین بر مبنای نظریه دلبستگی بر سازگاری دانش­آموزان مقطع ابتدایی 1395-96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
تاثیر آموزش شادکامی بر میزان خودکارآمدی اجتماعی و انعطاف پذیری شناختی دانش آموزان دختر مقطع متوسطه (دوره اول) شهرستان اسلامشهر 1395-96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
تاثیر آموزش ذهن آگاهی بر چشم انداز زمانی به آینده و پذیرش بی قید و شرط مادران دارای کودک بیش فعال مراکز نوروفیدبک 1395-96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
شناسایی و تبیین مولفه های ارتباط بدون خشونت روزنبرگ در مثنوی معنوی 1395-96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
نقش واسطه ای گشودگی نسبت به تجربه در رابطه بین اوقات فراغت واقدام رشد شخصی در جوانان    25 -30 ساله دانشجویان دانشگاه علوم تحقیقات تهران 96-1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
بررسی نقش تعدیل کننده مهرورزی به خود در رابطه­ی بین توانمندی های منشی  و بهزیستی     روانشناختی دانشجویان 96-1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
بررسی نقش تعدیل کننده شیفتگی مرتبط به کار در رابطه ی بین توانمندی های منشی و چشم انداز زمانی به آینده 96-1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر احساس تنهایی و بهزیستی روان‌شناختی در دختران مجرد 30 تا 40 سال شهر تهران 96-1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رابطه سبک های یادگیری و میزان اهمال کاری تحصیلی با ادراک شایستگی بواسطه گری نگرش های ناکارآمد در دانش آموزان مقطع متوسطه 96-1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
شناسایی عوامل اثرگذار بر تقویت جایگاه اجتماعی و اقتصادی معلمان ابتدایی شهرستان شهریار 96-1395 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
رابطه احساس تنهایی و تعارض زناشویی با میزان استفاده از شبکه های اجتماعی در بین کارکنان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری 1395-96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
اثربخشی مشاوره توانمند محور بر مهرورزی به خود و چشم انداز زمانی به آینده در نوجوانان 1395-96 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
اثربخشي درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر ادراک لیاقت و بهزیستی روان­شناختی در دانش­آموزان با تجربه خودآزاری 1394-95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پیش بینی بهزیستی روانشناختی سالمندان براساس انتظار مثبت به آینده وراهبردهای معنوی و غیر معنوی مقابله با استرس 1394-95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
اثربخشی زوج‏ درمانی گروهی مبتنی بر روان‏شناسی مثبت‏گرا

بر کیفیت زندگی زناشویی و شادکامی زوجین

1394-95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
پیش بینی یهزیستی معنوی زنان سالمند بر اساس مولفه های دلبستگی به خدا و راهبردهای معنوی مقابله با استرس 1394-95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
رابطه سبک های فرزند پروری و نگرش مذهبی با میزان خطر پذیری در نوجوانان 1394-95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر تعادل کار و زندگی و سازگاری شغلی پرستاران بیمارستان بعثت تهران 1394-95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر کیفیت زندگی و کاهش تعارضات زناشویی مادران فرزندان معلول جسمی – حرکتی سنین 5 تا 12 سال شهر تهران 1394-95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمین
بررسی تاثیر طرحواره های شناختی مشاوران بر بهزیستی روانشناختی،خود نظم دهی و امید مراجعان 1394-95 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
بررسی رابطه جو اخلاقی با خشنودی شغلی در بین پرسنل شاغل در مراکز درمانی شهرستان آرادان 1393-94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار
اثربخشی امیددرمانی برهدف درزندگی وسازگاری نوجوانان دختر 18-15ساله مبتلا به خودآزاری شهرستان پاکدشت 1393-94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
شناسايي و تعيين عوامل مرتبط با ويژگيهاي شخصيتي مربيان موفق پيش دبستاني منطقه 1393-94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
بررسي تاثير هوش موسيقيايي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر و پسر پايه سوم ابتدايي منطقه فشافويه 1393-94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
مقایسه رابطه بین باور به عادلانه بودن دنیا برای خود و دیگران و خوش بینی بین زنان عادی و زنان با تجربه خیانت همسر 1393-94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
مقایسه‌ی باور به عادلانه دیدن دنیا برای خود و دیگران و رشد اخلاقی در افراد خوش بین و بدبین 1393-94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
اثر بخشي گروه درماني مبتني بر كيفيت زندگي بر استرس شغلي و رضايت از زندگي

پرستاران بيمارستان امام خميني شهرستان بهشهر 1393

1393-94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر میزان تحمل ناکامی و خوش بینی زنان دیابتی نوع 2 1393-94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
اثر بخشي معنادرمانی بر امید به زندگی و کاهش افسردگی در زنان مبتلا به سرطان سینه شهر رشت 1392-93 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن
تشخيص صلاحيت هاي سازنده حرفه اي مديران

مدارس ابتدايي آموزش و پرورش ناحيه دو شهرري

1391-92 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر
با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 0 Average: 0]