گرایش ها و رویکردهای روانشناسی مثبت

مولفه مثبت تعریف مولفه پژوهشگران این حوزه منابع اطلاعاتی بیشتر
نظریه گسترش و ساخت هیجانات مثبت هیجان های مثبت، خزانه های تفکر- کنش ما را گسترش می دهند، هیجان های منفی را بی اثر می کنند و موجب تاب آوری می شوند. باربارا فردریکسون
هوش هیجانی توانایی نظارت احساس ها و هیجان های خود و دیگران، توانایی تمایز گذاشتن میان هیجان ها و به کار بردن این اطلاعات در هدایت تفکر و عمل خود جان مایر

پیتر سالوی

دنیل گلمن

www.ebpsych
بهزیستی درونی بهزیستی درونی به معنای رضایت از زندگی بالا همراه با عاطفه مثبت زیاد و عاطفه منفی کم است. اد داینر

لیبومیرسکی

بهزیستی روانشناختی پذیرش خود، رشد شخصی، زندگی هدفمند، روابط مثبت با دیگران، تسلط بر محیط و خودمختاری ریف

کیز

سینگر

شادکامی اصیل زندگی با هیجان مثبت بالا همراه با اشتیاق و معناداری بالا سلیگمن
غرقگی درآمیختگی شدید و لحظه به لحظه با یک فعالیت چیک سنت میهای http://qlrc.cgu.edu/about.htm
نظریه خود تعیین گری خود تعیین گری شامل خودمختاری، شایستگی و ارتباط است چیک سنت میهای http://qlrc.cgu.edu/about.htm
خوش بینی خوش بینی سرشتی: انتظار مثبت نسبت به آینده و اطمینان از دستیابی به هدف

خوش بینی اسنادی: اسنادهای درونی/ بیرونی

پایدار/ ناپایدار و کلی/ موضعی نسبت به رویدادهای مثبت و منفی

شایر و کارور

سلیگمن

امید عزم بر دستیابی به هدف ها و باور به این که مسیرهای بسیاری را می توان پدید آورد. اسنایدر http://c.r.snyder.socialpsychology.org
تاب آوری قابلیت انعطاف و تحمل در واکنش به تغییر ساختارهای موقعیتی و توانایی بازگشت و دوباره قد راست کردن در تجربه های هیجانی منفی سلیگمن

آنتونوفسکی

سیجی

لینلی

www.ppc.sas.upenn.edu
رشد پس آسیبی تغییرات مثبت و شکوفایی و رشدی به دنبال رویا رو شدن با داغدیدگی و ناملایمات تدسکی

کلهون

www.lancearmstrong.com
نظریه خود تعیین گری انسان ها می کوشند خودراهبر باشند یعنی رفتارهایشان ارادی، اختیاری و خود انگیخته باشد. رایان

دسی

ویمایر

لیتل

چشم انداز زمانی شیوه شناخت فرد از مفاهیم زمانی گذشته و حال و آینده زلسکی

برودرز

زیمباردو

درمان توانمند محور استفاده از پنج توانمندی اصلی خود در چالش با رویداد های زندگی سلیگمن

پیترسون

نیمیس

روچ

www.via
درمان مبتنی بر کیفیت زندگی درمانی جامع و مبتنی بر فنون متعدد جهت مداخله در ابعاد مختلف زندگی فریش
درمان مبتنی بر مهرورزی مداخلاتی که به افراد کمک می کند تا با قطع قضاوت و ارزشیابی به پذیرش ویژگی های خود دست یابند. نف

گیلبرت

تفاوت روانشناسی مثبت زرد با روانشناسی مثبت نگر علمی

تاکید بر تکرار و تلقین جملات به جای استفاده از فنون

مبتنی بر تجربیات شخصی به جای پژوهش های علمی

ایجاد هیجان موقت به جای تغییر شناخت و نظام باورها

ارزیابی ذهنی و متمرکز بر نتایج به جای ارزیابی عینی و متمرکز بر تغییر

مفاهیم اصلی روانشناسی مثبت نگر

سایت های علمی روانشناسی مثبت نگر

سایت های مفید برای کسب اطلاعات بیشتر درباره روانشناسی مثبت نگر:

انجمن روانشناسی مثبت آمریکا www.amppa.org
انجمن روانشناسی مثبت کانادا www.positivepsychologycanada.com
انجمن روانشناسی مثبت غرب https://www.wppanetwork.org
انجمن روانشناسی مثبت ملی www.amppa.org
وبسایت بریتانیایی روانشناسی مثبت نگر www. Positive psychology.org.uk
وبسایت شادکامی اصیل www.authentichappiness.org
وبسایت تخصصی پژوهشگران روانشناسی مثبت www.ippanetwork.org
شبکه اروپایی روانشناسی مثبت نگر www.enpp.eu
وبسایت کاربرد روانشناسی مثبت نگر در تجارت www.cappeu.com
وبسایت گروه فکری پژوهش های راهبردی در لندن www.neweconomics.org

چشم انداز آینده روانشناسی مثبت نگر:

نظریه نا همخوانی: وجود ناهمخوانی بین افزایش ثروت و رفاه و شادکامی

افزایش مقایسه اجتماعی منفی

مادی گرایی

تعارض انتخاب

زیاده خواهی

تشدید توقع

عدم تمرکز بر ضعف های مراجع

فرسودگی پایین مشاوران

یکپارچه کردن با رویکردهای مختلف سنتی از جمله رفتار درمانی شناختی مثبت نگر

امکان استفاده برای همه شاخه های روانشناسی و همه گروه های سنی

قابلیت آزمایش یافته ها در آزمایشگاه های روانشناسی

کوتاه مدت بودن

تمرکز بر جنبه های مثبت در کنار توجه به منفی ها و حفظ توازن

پرهیز از تعصب و توسعه نگرش انعطاف پذیر در یکپارچه کردن نظریه ها

کلمات کلیدیامید,بهزیستی درونی ,بهزیستی روانشناختی, تاب آوری ,چشم انداز زمانی ,خوش بینی ,درمان توانمند محور, درمان مبتنی بر کیفیت زندگی, درمان مبتنی بر مهرورزی ,رشد پس آسیبی ,روانشناسی مثبت گرا ,شادکامی اصیل, غرقگی ,گرایش ها و رویکردهای روانشناسی مثبت, مشاوره رایگان, معرفی رویکردهای روانشناسی مثبت گرا ,نظریه خود تعیین گری, هوش هیجانی, انجمن روانشناسی مثبت آمریکا, انجمن روانشناسی مثبت کانادا, انجمن روانشناسی مثبت غرب ,انجمن روانشناسی مثبت ملی ,وبسایت بریتانیایی روانشناسی مثبت نگر ,وبسایت شادکامی اصیل ,وبسایت تخصصی پژوهشگران ,روانشناسی مثبت, شبکه اروپایی روانشناسی مثبت نگر ,وبسایت کاربرد روانشناسی مثبت نگر در تجارت ,وبسایت گروه فکری پژوهش های راهبردی در لندن

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 5 Average: 4.6]