وحدت وجود

خاکستری ببینیم…..
هر آنچه روی سطح کره زمین برای ما قابل رویت است زوج است….
زن،مرد
سیاه،سفید
غم،شادی
عشق،نفرت
کوتاه،بلند
کم،زیاد
سخت،راحت
خوب،بد
زشت،زیبا
و هزاران واژه و پدیده دیگر، که مفاهیم انتزاع دارد واز تجربیات حسی ما الگو سازی شده است.
اساسا نظام خلقت از یک تناقض(تضاد) و دوگانگی پیچیده، اما در صلح با هم ، پیروی می کند.
آنچه حائز اهمیت است، منشاء این پدیده هاست که از یک سرچشمه جاری گردیده است..
منابع تاریخی و عرفانی عنوان می کنند که خلقت انسان شامل طبایع متضاد (خاک ،باد،آب وآتش) است.
و این جمع محال اضداد هنر آفرینش است.
حال اگر در بینش و قضاوت های خود به این موضوع توجه کنیم که هرچه در وجود ما ودیگر انسان ها از این تعابیر و
پدیده هاست ، تناقضاتی است با منشاء واحد،
به این نتیجه خواهیم رسید که هرچه هست در وجود ماست و پذیرش این تضاد به ما کمک می کند که خود را با تمامی
ابعاد وجودی دوست داشته باشیم و بپذیریم.
همچنین دیگران را هم به واسطه این موضوعات قضاوت و سرزنش نکنیم.
اضطراب در این شکل بینش کاهش یافته و ما به یک آرامش درونی می رسیم.
این است معنای واقعی وحدت درون و یکپارچگی در عین کثرت….
قطعا این تضاد به رشد و تکامل ما کمک خواهد کرد اگر ما سیاه وسفید را خاکستری ببینیم….
#وحید_افشار_روانشناس#
#وحدت_وجود#
#مرکز_مشاوره_اشتیاق#

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 3 Average: 5]