خانم مهرنوش اقدسی

خانم مهرنوش اقدسی

خانم مهرنوش اقدسی فارغ التحصیل رشته ی مشاوره از دانشگاه تهران در مقطع لیسانس و کارشناسی ارشد سلامت روان از دانشگاه علوم پزشکی ایران) انیستیتو روانپزشکی تهران( هستند و با تخصص مشاور و روان درمانگر روابط مادر-کودک و نوجوان در مرکز مشاوره اشتیاق مشغول به فعالیت هستند.

رویکرد تحلیلی با تاکید بر بازی درمانی برای کودکان زیر ۱۰ سال و روابط موضوعی برای کودکان و نوجوانان بالای ۱۰ سال عمده ترین گرایش حرفه ای ایشان محسوب می شود.جلسات مشاوره و روان درمانی کودک و نوجوان همزمان با جلسات فرزندپروری با تاکید بر نقش والدین و تاثیر روان والدین بر روان کودک توسط ایشان برگزار میشود.

ایشان در زمینه ی بازی درمانی کودکان اتیسم،آموزش کودکان و کارگاه های مادر و کودک فعالیت داشته و حال با تاکید بر دوره ی پیش از بارداری، بارداری،زایمان و مسائل روانی مربوط به هر کدام از این دوره برای مادران و مشکلات اضطرابی، رفتاری و سازگاری کودکان و نوجوانان مشغول به فعالیت است.

خانم مهرنوش اقدسی