معنویت

زمانی که فرد معنوی با رویدادهای استرس و مواجه میشود اگر آن را قابل تغییر ارزیابی کند تلاش می‌کند تا با توکل به انرژی خداوند اقدام به عمل کند و در صورتی که موقعیت را غیر قابل تغییر تصور کند با استفاده از راهبردهای هیجانی مثل پذیرش بخشش نیایش شرایط کم استرس تر و آرامش بیشتری را برای خود فراهم می کند.

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 2 Average: 5]
PEACEFUL WARRIOR

معرفی فیلم روانشناسی مثبت گرا

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 4 Average: 2.5]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 4 Average: 2.5]

معرفی همایش های روانشناسی مثبت گرا

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 1 Average: 4]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 4]

معرفی کتاب های روانشناسی مثبت گرا

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 3 Average: 4.7]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 3 Average: 4.7]

معرفی سایت های روانشناسی مثبت گرا

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 3]

معرفی رویکردهای روانشناسی مثبت گرا

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 6 Average: 4.5]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 6 Average: 4.5]

روانشناسی مثبت گرا

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 1 Average: 1]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 1]