کرونا کنکور 2020

کرونا کنکور 2020

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 4 Average: 3.8]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 4 Average: 3.8]

مدیریت زمان

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 1 Average: 2]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 2]
استرس

استرس

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 1 Average: 1]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 1 Average: 1]
ارتباط موثر

ارتباط موثر چیست ؟

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 6 Average: 4.2]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 6 Average: 4.2]
شفقت ورزی به خود یا اعتماد به نفس

شفقت ورزی به خود یا اعتماد به نفس

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 0 Average: 0]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 0 Average: 0]
اختلالات روان تنی (سایکوسوماتیک)

اختلالات روان تنی (سایکوسوماتیک)

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 2 Average: 1.5]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 2 Average: 1.5]
هدف

هدف

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 3 Average: 5]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 3 Average: 5]
وحدت وجود

خاکستری ببینیم

هر آنچه روی سطح کره زمین برای ما قابل رویت است زوج است….
زن،مرد
سیاه،سفید
غم،شادی
عشق،نفرت
کوتاه،بلند
کم،زیاد
سخت،راحت
خوب،بد
زشت،زیبا
و هزاران واژه و پدیده دیگر، که مفاهیم انتزاع دارد واز تجربیات حسی ما الگو سازی شده است

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 3 Average: 5]
هیجان چیست

هیجان چیست؟

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 7 Average: 4.3]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 7 Average: 4.3]
درمان متمرکز بر هیجان

درمان متمرکز بر هیجان

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید! [Total: 4 Average: 5]

با کلیک به این مطلب امتیاز دهید!
[Total: 4 Average: 5]